قصه شب سوینا - صفحه ۳

برنامه «قصه شب سوینا»رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» قسمت پنجم، ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» نوشته مهدی رضایی،با شرکت و کارگردانی رضا عمرانیسوینا و ماه‌آوا تقدیم می‌کنند.

برنامه «قصه شب سوینا»رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» قسمت چهارم، ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» نوشته مهدی رضایی،با شرکت و کارگردانی رضا عمرانیسوینا و ماه‌آوا تقدیم می‌کنند.

برنامه «قصه شب سوینا»رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» قسمت سوم ، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» نوشته مهدی رضایی، با شرکت و کارگردانی رضا عمرانی سوینا و ماه‌آوا تقدیم می‌کنند.

برنامه «قصه شب سوینا»رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» قسمت دوم ، ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» نوشته مهدی رضایی،با شرکت و کارگردانی رضا عمرانیسوینا و ماه‌آوا تقدیم می‌کنند.

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان«چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» قسمت اول ، ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» نوشته مهدی رضایی،با شرکت و کارگردانی رضا عمرانیسوینا و ماه‌آوا تقدیم می‌کنند.

برنامه «قصه شب سوینا» کتاب «هزار توی تاریکی» قسمت هجدهم(پایانی)، ۹ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «هزار توی تاریکی» به نویسندگی مهدی جعفری با صدای رضا عمرانی گروه سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماه‌آوا،...

برنامه «قصه شب سوینا» کتاب «هزار توی تاریکی» قسمت هفدهم، ۸ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «هزار توی تاریکی» به نویسندگی مهدی جعفری با صدای رضا عمرانی گروه سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماه‌آوا، تقدیم...

برنامه «قصه شب سوینا» کتاب «هزار توی تاریکی» قسمت شانزدهم، ۷ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «هزار توی تاریکی» به نویسندگی مهدی جعفری با صدای رضا عمرانی گروه سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماه‌آوا،...

برنامه «قصه شب سوینا» کتاب «هزار توی تاریکی» قسمت پانزدهم، ۶ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «هزار توی تاریکی» به نویسندگی مهدی جعفری با صدای رضا عمرانی گروه سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماه‌آوا،...

برنامه «قصه شب سوینا» کتاب «هزار توی تاریکی» قسمت چهاردهم، ۳ دی ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «هزار توی تاریکی» به نویسندگی مهدی جعفری با صدای رضا عمرانی گروه سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماه‌آوا، تقدیم...