کتاب صوتی

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت یازدهمخوانش رمان «ماجرای غریب و...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۳٠ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت دهمخوانش رمان «ماجرای غریب و...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت نهمخوانش رمان «ماجرای غریب و...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت هشتمخوانش رمان «ماجرای غریب و...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت هفتمخوانش رمان «ماجرای غریب و...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت ششمخوانش رمان «ماجرای غریب و غم...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت پنجمخوانش رمان «ماجرای غریب و غم...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت چهارمخوانش رمان «ماجرای غریب و غم انگیز...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت سومخوانش رمان «ماجرای غریب و غم...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

رمان «ماجرای غریب و غم انگیز یک قاچاقچی در قشم»، قسمت دومخوانش رمان «ماجرای غریب و غم...