قصه شب سوینا

قصه شب سوینا/ شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت ششمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی حسینی‌نژاد،...

قصه شب سوینا/ چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت پنجمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ سه شنبه۱۲فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت چهارمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت سومخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا، یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت دومخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی حسینی‌نژاد،...

قصه شب سوینا/ شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت اولخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی حسینی‌نژاد،...

قصه شب سوینا/ چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹

کتاب صوتی «شهر غصه»، نویسنده: امیر‌علی نبویان، گوینده: گروه گویندگانکتاب صوتی شهر غصه توسط امیرعلی نبویان نوشته...

قصه شب سوینا، سه‌شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹

رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند»، قسمت یازدهم(پایانی)خوانش رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» اثر هوراس مک‌گوی، ترجمه...

قصه شب سوینا/ دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹

رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند»، قسمت دهمخوانش رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» اثر هوراس مک‌گوی،...

قصه شب سوینا/ یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹

رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند»، قسمت نهمخوانش رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» اثر هوراس مک‌گوی،...