قصه شب سوینا

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۴ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»/ قسمت سی و یکمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت سی امخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت...

برنامه «قصه شب سوینا»/ سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و نهمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و هشتمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت...

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و هفتمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و ششمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و پنجمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و چهارمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و سومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و دومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...