سینما خاطره

پادکست «سینما خاطره» فیلم چشمه، ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰

هجدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «چشمه»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» ، شب نشینی در جهنم/ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۹

هفدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «شب نشینی در جهنم»سردبیری...

پادکست «سینما خاطره» ، صبح روز چهارم/ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۹

شانزدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «صبح روز چهارم»سردبیری این...

پادکست «سینما خاطره»، خشت و آینه/ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹

پانزدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «خشت و آینه»سردبیری این...

پادکست «سینما خاطره» ، شوهر آهو خانم/ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹

چهاردهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «شوهر آهو خانم» با صدای «فریبا متخصص»

پادکست «سینما خاطره»، شب قوزی / ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹

سیزدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «شب قوزی»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» ، شطرنج باد / ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹

دوازدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «شطرنج باد»سردبیری این مجموعه...

پادکست «سینما خاطره» ، یک اتفاق ساده / ۲٠ آذر ۱۳۹۹

یازدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «یک اتفاق ساده»سردبیری این...

پادکست «سینما خاطره»، فیلم«گزارش» / ۶ آذر ۱۳۹۹

دهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «گزارش»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» فیلم «نفرین» / ۱۵ آبان ۱۳۹۹

نهمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «نفرین»سردبیری این مجموعه پادکست...