روی موج کودک

برنامه «روی موج کودک»، ۲ مهر ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۷ دقیقه تقدیم می شود، لیلی رشیدی بیستمین قسمت از...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، نوزدهمین قسمت قصه های خونه مادر‌بزرگه را با روایت لیلی رشیدی و...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می شود، لیلی رشیدی هفدهمین قسمت قصه...

برنامه «روی موج کودک»، ۵ شهریور ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت شانزدهم قصه های خونه مادربزرگه را با روایت لیلی...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت دوم داستان ورود هاپو کومار به خانه مادر‌بزرگه...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

در این برنامه که به مدت ۳۴ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، چهاردهمین قسمت قصه های «خونه مادر‌بزرگه»...

برنامه «روی موج کودک»، ۸ مرداد ۱۴۰۰

در این برنامه که به مدت ۲۶ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قصه ای با روایت مهین...

برنامه «روی موج کودک»، ۱ مرداد ۱۴۰۰

در این برنامه که به مدت ۲۸ دقیقه تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی سیزدهمین قسمت «خونه مادر‌بزرگه» را با موضوع «مهمانی رفتن...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۵ تیر ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی یازدهمین قسمت از قصه های «خونه مادربزرگه» را با...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۸ تیر ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت یازدهم قصه های خونه مادربزرگه را با موضوع تولد...