روی موج کودک

برنامه «روی موج کودک»، ۱ بهمن ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان عقل بچه را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۴ دی ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، دومین قسمت داستان دختری که اسمش را دوست نداشت، از کتاب شمعدانی...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۷ دی ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، اولین قسمت داستان دختری که اسمش را دوست نداشت، از کتاب...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۰ دی ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت آخر کتاب آدمک، بازی و چند شعر کوتاه دیگر...

برنامه «روی موج کودک»، ۳ دی ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، پنجمین قسمت کتاب آدمک، بازی و چند شعر کوتاه دیگر...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۶ آذر ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، چهارمین قسمت کتاب آدمک بازی و چند شعر کوتاه دیگر...

برنامه روی موج کودک، ۱۹ آذر ۱۴۰۰

این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، سومین قسمت کتاب آدمک، بازی و چند شعر کوتاه دیگر را با روایت...

برنامه «روی موج کودک»، ۵ آذر ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، اولین قسمت کتاب آدمک، بازی و چند شعر کوتاه دیگر را...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۸ آبان ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، نازنین مهیمنی قصه ای به نام گرگی که گریه کرد،...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۱ آبان ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۴ دقیقه تقدیم می شود، قسمت آخر مجموعه قصه های...