روی موج کودک

برنامه روی موج کودک، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت هجدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت هفدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت شانزدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت پانزدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت چهاردهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۵ اسفند ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت سیزدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت دوازدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت یازدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۴ اسفند ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت دهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۷ بهمن ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت نهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...