پادکست تهرون

پادکست تهران، ظهیرالدوله؛ پرده آخر، ۳ اسفند ۱۴۰۲

سی‌امین قدم از پادکست «طهرون» به ظهیرالدوله می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و نویسنده‌ پادکست «طهرون» است و پژوهش این...

پادکست تهران، سر پل تجریش؛ آخرین چنار، ۵ بهمن ۱۴۰۲

بیست و نهمین قدم از پادکست «طهرون» به سر پل تجریش می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و نویسنده‌ پادکست «طهرون»...

پادکست تهران: باغ فردوس؛ سینماتوگراف، ۷ دی ۱۴۰۲

بیست و هشتمین قدم از پادکست «طهرون» به باغ فردوس می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و نویسنده‌ پادکست «طهرون» است...

پادکست تهران: بوستان ملت؛ داستان پارک، ۹ آذر ۱۴۰۲

بیست و هفتمین قدم از پادکست «طهرون» به بوستان ملت می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و نویسنده‌ پادکست «طهرون» است...

پادکست تهران: از پارک وی تا سرپل تجریش؛ ماجرای خیابان بلند، ۱۱ آبان ۱۴۰۲

بیست و ششمین قدم از پادکست «طهرون» به فاصله پارک وی تا سرپل تجریش می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و...

پادکست تهران: از ونک تا پارک وی؛ ماجرای خیابان بلند، ۱۳ مهر ۱۴۰۲

بیست و پنجمین قدم از پادکست «طهرون» به فاصله میدان ونک تا پارک وی می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و...

پادکست تهران: از میدان ولیعصر تا ونک؛ ماجرای خیابان بلند، ۹ شهریور ۱۴۰۲

بیست و چهارمین قدم از پادکست «طهرون» به فاصله میدان ولیعصر تا ونک می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و نویسنده‌...

پادکست تهران: از راه آهن تا میدان ولیعصر؛ ماجرای خیابان بلند، ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

بیست و سومین قدم از پادکست «طهرون» به خیابان ولیعصر می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و نویسنده‌ پادکست «طهرون» است...

پادکست تهران: خیابان شریعتی؛ جاده قدیم، ۸ تیر ۱۴۰۲

بیست و دومین قدم از پادکست «طهرون» به جاده‌ی قدیم شمرون می‌رسد. به خیابان شریعتی.پژمان تیمورتاش سردبیر و...

پادکست تهران برج آزادی؛ نگهبان تهران، ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

بیست و یکمین قدم از پادکست «طهرون» به برج آزادی می‌رسد.به میدان "شهیاد". نگهبانی که عکس انداختن کنارش...