صفحه اصلی برچسب ها ایمان مهاجر

برچسب: ایمان مهاجر

برنامه روی موج کودک، ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت یازدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۴ اسفند ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت دهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۷ بهمن ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت نهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت هشتم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت هفتم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۶ بهمن ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت ششم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۹ دی ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای تینا تقویان تقدیم میشود، قسمت پنجم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۲ دی ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت چهارم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...