صفحه اصلی برچسب ها قصه شب سوینا

برچسب: قصه شب سوینا

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «تصغیر»، قسمت اولخوانش رمان «تصغیر»، نوشته احمد امید، ترجمه امیر هنرمند، با صدای محسن بهرامی.

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت شانزدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت پانزدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت چهاردهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۸ مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت سیزدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۷ مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت دوازدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۶ مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت یازدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۵مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت دهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...