روی موج کودک - صفحه ۱۱

برنامه «روی موج کودک»، جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

در بیست و پنجمین برنامه‌ی روی موج کودک که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت دیگری از مجموعه «قصه...

برنامه روی موج کودک / ۱۱ مهر ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۴ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، دومین قسمت از داستان فروشگاه...

برنامه روی موج کودک / ۴ مهر ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۶ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، اولین قسمت داستان «فروشگاه کودکی» را...

برنامه روی موج کودک / ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۶ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی دومین قسمت داستان «خواب...

برنامه روی موج کودک / ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۳ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، اولین قسمت داستان «خواب پرنده»...

برنامه روی موج کودک / ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۶ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت دیگری از مجموعه «قصه های تابه‌تا»...

برنامه «روی موج کودک»/ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای مبینا موسوی و به مدت ۲۷ دقیقه تقدیم میشود، سیزدهمین قسمت از مجموعه «قصه های تابه‌تا»...

برنامه «روی موج کودک»/ ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۶ دقیقه و با اجرای مبینا موسوی تقدیم میشود، قسمت دیگری از مجموعه «قصه های تابه‌تا»...

برنامه «روی موج کودک»/ ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۷ دقیقه و با اجرای مبینا موسوی تقدیم میشود، لیلی رشیدی یازدهمین قسمت از مجموعه «قصه...

برنامه «روی موج کودک»/ ۱٠ مرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۳۱ دقیقه و با اجرای مبینا موسوی تقدیم میشود، لیلی رشیدی ادامه داستان تابه‌تا های باغ...