روی موج کودک - صفحه ۲

برنامه «روی موج کودک»، ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان آتش را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان آب را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۶ خرداد ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان خاک را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان جنگل انتخابها را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان قدرت کتابها را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان دوستان جدید را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین...

برنامه «روی موج کودک»، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان دیدار از شهر کوچک را از کتاب شمعدانی، با روایت...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان یک کشف عجیب را از کتاب شمعدانی، با روایت...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت دوم داستان یک سفر غیر منتظره را از کتاب...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان یک سفر غیر منتظره را از کتاب...