روی موج کودک - صفحه ۲

برنامه روی موج کودک، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت هشتم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت هفتم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۶ بهمن ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت ششم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۹ دی ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای تینا تقویان تقدیم میشود، قسمت پنجم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۲ دی ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت چهارم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۱۵ دی ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت سوم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۸ دی ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت دوم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۱ دی ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت اول کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۲۴ آذر ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب «دو خط شاهنامه از کاوه» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم....

برنامه روی موج کودک، ۱۷ آذر ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب «بابا همینجاست» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب با...