سینما خاطره - صفحه ۳

پادکست «سینما خاطره»، شب قوزی / ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹

سیزدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «شب قوزی»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» ، شطرنج باد / ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹

دوازدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «شطرنج باد»سردبیری این مجموعه...

پادکست «سینما خاطره» ، یک اتفاق ساده / ۲٠ آذر ۱۳۹۹

یازدهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «یک اتفاق ساده»سردبیری این...

پادکست «سینما خاطره»، فیلم«گزارش» / ۶ آذر ۱۳۹۹

دهمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «گزارش»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» فیلم «نفرین» / ۱۵ آبان ۱۳۹۹

نهمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «نفرین»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره»، فیلم «تنگنا» / ۱ آبان ۱۳۹۹

هشتمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «تنگنا»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» / ۱٠ مهر ۱۳۹۹

هفتمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «کندو»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» / ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

شازده احتجابششمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «شازده احتجاب»

پادکست «سینما خاطره» / ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

کلاغپنجمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «کلاغ»سردبیری...

پادکست «سینما خاطره» / ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

فرار از تلهچهارمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «فرار از تله»