ضرب آهنگ - صفحه ۱۲

برنامه ضرب‌آهنگ، چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

در این برنامه ماه‌گل مقتدر با تهیه گزارش از کنسرت استاد وحید اسداللهی به بررسی موسیقی خطه آذربایجان می‌پردازد. مرور اخبار حوزه...

برنامه ضرب‌آهنگ | چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی خطه کردستان و مرور چند خبر

برنامه ضرب‌آهنگ | چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی جنوب ایران، پخش یک مصاحبه و مرور چند خبر.

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان لرستان، مصاحبه با یکی از اعضای گروه تال، و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ،...

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی بختیاری، و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

برنامه ضرب‌آهنگ، چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی خطه خراسان، مرور چند خبر و یادی از شادروان حسین دهلویبرنامه ضرب‌ آهنگ،...

برنامه ضرب‌آهنگ، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان گیلان و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

برنامه ضرب آهنگ چهارشنبه ۱۰مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان مازندران، و مرور چند خبر و مصاحبهضرب آهنگ چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸