ضرب آهنگ - صفحه ۶

برنامه ضرب‌آهنگ | چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی جنوب ایران، پخش یک مصاحبه و مرور چند خبر.

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان لرستان، مصاحبه با یکی از اعضای گروه تال، و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ،...

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی بختیاری، و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

برنامه ضرب‌آهنگ، چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی خطه خراسان، مرور چند خبر و یادی از شادروان حسین دهلویبرنامه ضرب‌ آهنگ،...

برنامه ضرب‌آهنگ، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان گیلان و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

برنامه ضرب آهنگ چهارشنبه ۱۰مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان مازندران، و مرور چند خبر و مصاحبهضرب آهنگ چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸