قصه شب سوینا - صفحه ۴۵

برنامه قصه شب سوینا | ۲۵ آبان ۱۳۹۸

خوانش رمان «بافته» اثر لائتیسیا کولومبانی، ترجمه نرگس کریمی، قسمت ششم.* این برنامه را سوینا با همکاری نشر نیماژ و سازمان...

برنامه قصه شب سوینا | ۲۲ آبان ۱۳۹۸

خوانش رمان «بافته» اثر لائتیسیا کولومبانی، ترجمه نرگس کریمی، قسمت پنجم.* این برنامه را سوینا با همکاری نشر نیماژ و...

برنامه قصه شب سوینا | ۲۱ آبان ۱۳۹۸

خوانش رمان «بافته» اثر لائتیسیا کولومبانی، ترجمه نرگس کریمی، قسمت چهارم.* این برنامه را سوینا با همکاری نشر نیماژ و...

برنامه قصه شب سوینا | ۲۰ آبان ۱۳۹۸

خوانش رمان «بافته» اثر لائتیسیا کولومبانی، ترجمه نرگس کریمی، قسمت سوم.* این برنامه را سوینا با همکاری نشر نیماژ و...

برنامه قصه شب سوینا | ۱۹ آبان ۱۳۹۸

خوانش رمان «بافته» اثر لائتیسیا کولومبانی، ترجمه نرگس کریمی، قسمت دوم.* این برنامه را سوینا با همکاری نشر نیماژ و...

برنامه قصه شب سوینا | ۱۸ آبان ۱۳۹۸

خوانش رمان «بافته» اثر لائتیسیا کولومبانی، قسمت اول.* برنامه قصه شب را سوینا با همکاری نشر نیماژ و سازمان...