صفحه اصلی برچسب ها موسیقی لرستان

برچسب: موسیقی لرستان

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

2
بررسی موسیقی استان لرستان، مصاحبه با یکی از اعضای گروه تال، و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ،...