صفحه اصلی برچسب ها گروه تال

برچسب: گروه تال

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

2
بررسی موسیقی استان لرستان، مصاحبه با یکی از اعضای گروه تال، و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ،...