ضرب آهنگ - صفحه ۲

گفتگو با مهران بردیده در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و پنجمین اپیزود...

گفتگو با مهران بردیده در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍‍‍‍‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و چهارمین اپیزود...

گفتگو با مهران بردیده در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و سومین اپیزود...

ویژه برنامه احمد محسنپور در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۶ دی ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍‍‍‍‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و دومین اپیزود...

گفتگو با فرزاد عطار‌جعفری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و یکمین اپیزود...

گفتگو با فرزاد عطار‌جعفری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲‍‍‍ ‍‍‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سیمین اپیزود این فصل...

گفتگو با نصیر‌احمد ملازهی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲‍ ‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و بیست و نهمین اپیزود...

گفتگو با احمد پرخوان در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۸ آذر ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و بیست و هشتمین اپیزود...

گفتگو با سید احمد حسینی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱ آذر ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و بیست و هفتمین اپیزود...

گفتگو با سید احمد حسینی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و بیست و ششمین اپیزود...