ضرب آهنگ - صفحه ۳

گفتگو با فواد توحیدی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و بیست و یکمین اپیزود...

گفتگو با فواد توحیدی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۵ مهر ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و بیستمین اپیزود این فصل...

گفتگو با هومن فروهری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و نوزدهمین اپیزود این فصل...

گفتگو با محمدحسن کریمی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و هجدهمین اپیزود این فصل...

گفتگو با محمدحسن کریمی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و هفدهمین اپیزود این فصل...

گفتگو با عاشیق احد ملکی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و شانزدهمین اپیزود این فصل...

گفتگو با عاشیق احد ملکی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و پانزدهمین اپیزود این فصل...

گفتگو با رضا دیوسالار و علی عابدی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و چهاردهمین اپیزود این فصل...

گفتگو با آکا صفوی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سیزدهمین اپیزود این فصل...

گفتگو با آکا صفوی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و دوازدهمین اپیزود این فصل...